Paglabas ng DAOColors at Pagkakawanggawa

Magandang araw sa lahat!

Ilalabas na ngayong araw na ito ang larong DAOcolors at kaugnay ng pinsala ng nagdaang mga bagyo sa Pilipinas nitong nakaraang buwan, Ang DAOcolors dev team ay nagdesisyon na ibigay ang 10% ng kikitain mula sa paglalaro ng DAOcolors sa linggong ito (mula 11/30/2020 hanggang 12/07/2020) upang tulungan ang mga naapektuhang Pinoy na bumawi at makabangon mula sa nagdaang kalamidad. At sa pagtutulungan ng DAOcolors team at ICONbet P-Rep team, tutumbasan ng nabanggit ng P-Rep team ang maibibigay na donasyon hanggang 10000 ICX.

Gumawa kami ng isang ICX wallet para sa mga gustong magbigay ng karagdagang tulong. Kami ay makikipagkaisa sa ICON Pinas P-Rep team sa pamamahagi ng mga donasyong ito na mapupunta sa mga pamilya na lubos na napinsala ng mga bagyo. Iaanunsyo namin ang karagdagang impormasyon kapag nakumpleto na namin ang buong detalye para sa aktibidad na ito.

Mangyaring ipadala ang inyong mga donasyon sa ICX wallet address na ito:

hx62689c1699dc77dd795bb73b04485fba20b549e8

Maaring pumunta sa site na ito kung gusto niyong laruin ang DAOcolors: https://iconbet.io/daocolor

Sa lahat ng Pinoy na sumusuporta sa amin, maraming salamat po!

--

--

--

A P-Rep from 🇵🇭 representing the ICON Project. To learn more about ICON, please visit: https://icon.foundation/?lang=en

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ICON Pinas

ICON Pinas

A P-Rep from 🇵🇭 representing the ICON Project. To learn more about ICON, please visit: https://icon.foundation/?lang=en

More from Medium

3 Ways To Study Japanese & Kanji in 2022

Japanese Kanji

What is Raid(Redundant Array of Independent Disks)?

The Return and Implications of Yik Yak, the Real-life Gossip Girl app.