Magandang araw sa lahat!

Ilalabas na ngayong araw na ito ang larong DAOcolors at kaugnay ng pinsala ng nagdaang mga bagyo sa Pilipinas nitong nakaraang buwan, Ang DAOcolors dev team ay nagdesisyon na ibigay ang 10% ng kikitain mula sa paglalaro ng DAOcolors sa linggong ito (mula 11/30/2020 hanggang 12/07/2020)…

Magandang araw, ICONists!

Masayang ibinabahagi ng aming P-Rep team sa inyo ang isang malaking balita tungkol sa pagbabago ng aming pangalan. Tama ang nabasa niyo! Mula sa pagiging Icon Pilipinas, bago na ang pangalan ng aming grupo at tatawagin na itong ICON Pinas!

Ang background

Una naming pinasok ang ICON ecosystem bilang…

ICON Pinas

A P-Rep from 🇵🇭 representing the ICON Project. To learn more about ICON, please visit: https://icon.foundation/?lang=en

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store